Politika zaštite osobnih podataka

Uvodne odredbe

NOVA CAMPING d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam, sa sjedištem u Povljani (Općina Povljana), Ul. Stjepana Radića 20, OIB: 69210019684 (dalje u tekstu: “NOVA CAMPING“ ili “mi“ ili “naš“) ovom Politikom zaštite osobnih podataka želi Vam pružiti informacije o svrhama i uvjetima obrade Vaših osobnih podataka.

Naša Politika opisuje vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, razloge obrade podataka, vrijeme čuvanja, sigurnosne mjere koje poduzimamo da bi zaštitili osobne podatke od zloupotrebe te postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s Vašim osobnim podacima.

Ova Politika primjenjuje se na svaku obradu osobnih podataka koju NOVA CAMPING vrši kao voditelj obrade, kao i na svaku obradu koju zajednički vrše NOVA CAMPING i Aminess Hospitality Group d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71E, OIB: 87429101081 (dalje u tekstu: Aminess Hospitality Group), s kojim NOVA CAMPING ima sklopljen ugovor o licenciji sustava, ugovor o pružanju operativnih usluga i ugovor o pružanju centraliziranih usluga (zajednički nazvani: Sporazumi o upravljanju hotelskim i drugim smještajnim objektima, tzv. Hotel Management Arrangement) te u tom smislu NOVA CAMPING i Aminess Hospitality Group mogu nastupati kao zajednički voditelji obrade osobnih podataka.

Ova Politika primjenjuje se i u odnosu na primjenu kolačića (cookies) i drugih sličnih analitičkih alata (više informacija dostupno na: https://www.aminess-campsites.com/hr/uvjeti-koristenja-internetske-stranice) prilikom posjećivanja, registracije i korištenja internetskih portala aminess.com, aminess-campsites.com, biz.aminess.com i posao.aminess.com, sa svim poddomenama, web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju navedenim domenama, softverskim aplikacijama koje Vam dajemo na korištenje putem računala ili mobilnih uređaja, prilikom slanja elektroničke pošte koja ima link na ovu Politiku zaštite osobnih podataka i/ili upućuje na istu, te prilikom registracije i komuniciranja s Vama dok ste gost jednog od naših objekata. Korištenjem vanjskih poveznica na našim internet stranicama, npr. društvene mreže, bit ćete preusmjereni na vanjske domene koje mogu koristiti kolačiće, na što nemamo utjecaja. Podatke prikupljene uz pomoć kolačića i sličnih tehnologija na tim domenama ne dobivamo od njihovih vlasnika ili upravitelja.

Obradu osobnih podataka provodimo sukladno odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) i ostalih propisa koji uređuju predmetno područje, a primjenjuju se u Republici Hrvatskoj.

Osobni podaci

Osobne podatke obrađujemo samo kada za to postoji jasno određena i dokumentirana zakonska osnova, osnova temeljena na ugovornom odnosu ili legitimni interes, dok sve ostale obrade osobnih podataka provodimo uz privolu ispitanika ili njegovog opunomoćenika.

NOVA CAMPING obrađuje sljedeće kategorije osobnih podataka:

 • kontakt podatke i ostale matične podatke,
 • podatke o računima i potrošnji,
 • podatke iz sustava kontrole prolaza,
 • video materijale,
 • audio materijale,
 • podatke o ponašanju na web stranicama,
 • informacije o klikovima na naše oglase, uključujući i one objavljene na drugim web stranicama,
 • obavijest o tome kako pristupate digitalnim uslugama npr. operativni sustav, pretraživač, IP adresa,
 • ukoliko se spajate preko društvenih mreža ime i korisničko ime te podaci za kontakt, sadržaj digitalne komunikacije, kao i linkovi koje ste posjetili prilikom komunikacije.

Osim direktno od ispitanika, NOVA CAMPING može prikupljati osobne podatke i iz drugih izvora, i to:

 • od specijaliziranih društava koja pružaju informacije (npr. bonitetne agencije), poslovnih partnera (npr. tour-operatora) i javnih registara (registar obrtnika),
 • ako se registracija vrši preko društvenih mreža npr. Facebook, Google+, prihvaćate da koristimo Vaše korisničke podatke npr. ime, prezime, adresu elektroničke pošte ili neku drugu informaciju koju ste odobrili podijeliti.

U situaciji u kojoj Vi NOVA CAMPINGU dajete osobne podatke drugih osoba, potrebno je voditi računa o sljedećem:

 • NOVA CAMPING koristi podatke o drugim osobama koje nam dostavite, kao na primjer osobe koje su uključene u rezervaciju smještaja,
 • kada dostavljate podatke o drugim osobama morate biti sigurni da su one pristale na to i da imate ovlaštenje da to napravite u njihovo ime. Gdje i kad god je to moguće, potrebno se pobrinuti da i njih upoznate sa obradom osobnih podataka iz ove Politike zaštite osobnih podataka.

NOVA CAMPING obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

Rezervacija smještaja te prodaja i plaćanje online usluga

Kada nam pošaljete upit za rezervaciju prikupljamo Vaše ime i prezime, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte i telefon te ostale podatke koji su nam potrebni kako bi Vam pružili povratne informacije o raspoloživim smještajnim jedinicama.

Korisnicima rezervacijskog sustava osiguravamo najviši nivo zaštite podataka. Za potvrdu vjerodostojnosti naših web stranica i sigurni prijenos podataka između Vašeg računala i naših servera koristimo SSL certifikat priznatog izdavatelja i enkripciju komunikacije. Svi osobni podaci, brojevi osobnih dokumenata, kreditnih kartica ili drugih sredstava plaćanja koje korisnici dostave preko rezervacijskog sustava, prenose se isključivo vezom osiguranom enkripcijom u skladu s važećim međunarodnim standardima.

Nakon uspješno potvrđene rezervacije osobne podatke dalje obrađujemo u cilju ispunjavanja naše zakonske obveze odnosno prijave u nacionalni centar za evidenciju gostiju e-Visitor te pružanja i povećanja kvalitete usluge, zbog čega uz navedene podatke prikupljamo još i broj, datum i mjesto izdavanja osobnog dokumenta, državljanstvo, država prebivališta, datum i mjesto rođenja. Za omogućavanje parkiranja vozila na našim prostorima predviđenima za tu svrhu, prikupljamo i obrađujemo i registarsku oznaku vozila.

Kako bi personalizirali uslugu našeg osoblja i boravak učinili što ugodnijim, temeljem legitimnog interesa povećanja kvalitete usluge, prikupljamo i fotografiju s Vašeg identifikacijskog dokumenta.

Obavijesti o usluzi

Vaše ćemo osobne podatke ograničeno vrijeme obrađivati i u svrhu slanja obavijesti o usluzi, posebnim ponudama, pogodnostima, popustima, i novostima u našoj ponudi, za koje smatramo da ste iskazali jasno zanimanje, što smatramo ostvarenjem našeg legitimnog interesa.

Korisnici mogu dati posebnu privolu za prikupljanje dodatnih osobnih podataka (primjerice: broj djece, bračni status, kućni ljubimci, interesi, način putovanja, preferencija smještaja i preferencija odredišta) koje NOVA CAMPING prikuplja i koristi radi profiliranja korisnika i u svrhu kontaktiranja i obavještavanja o ponudama dizajniranima baš za Vas.

U svakom trenutku možete se usprotiviti takvoj obradi bilo u odnosu na početnu ili daljnju obradu, uključujući izradu profila u mjeri u kojoj je povezana s takvim izravnim marketingom, i odustati od daljnjeg primanja ovakvih poruka na način da odaberete odgovarajuću opciju u primljenoj poruci.

Ankete i upitnici

Kroz ankete i upitnike prikupljamo informacije s ciljem utvrđivanja Vašeg zadovoljstva pruženom uslugom u našim hotelima i kampovima. Sudjelovanje u anketama isključivo je dobrovoljno, kao i upis osobnih podataka u anketne listiće koji su Vam dostupni u našim objektima. Prikupljene podatke i sumarne rezultate provedenog istraživanja koristimo i kako bismo usluge koje pružamo prilagodili Vašim željama i potrebama.

Promidžbene nagradne igre

Povremeno organiziramo nagradne igre i druga natjecanja. Osobne podatke koje prikupljamo na ovaj način obrađujemo isključivo u svrhu realizacije nagradne igre, odnosno natjecanja (npr. objava imena dobitnika, za kontaktiranje dobitnika, dostave nagrade i sl.). Za sudjelovanje u nagradnoj igri ili natječaju potrebni su nam Vaše ime, prezime, e-mail, kontakt telefon i adresa za dostavu nagrade. Prikupljene podatke brisati ćemo nakon isteka 30 dana od objave dobitnika.

Rješavanje reklamacija i odgovori na upite

Kako bismo odgovorili na sve Vaše upite ili eventualne reklamacije potrebni su nam podaci o Vašem imenu i prezimenu te e-mail adresi na koju ćemo poslati traženu informaciju. Ukoliko nam se obratite s upitom, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija te nakon odgovora na Vaš upit dostavljene podatke brišemo.

Osobni podaci koju su nužni za rješavanje reklamacija na pruženu uslugu čuvaju se godinu dana od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača i pružanje ugostiteljskih usluga.

Primatelji osobnih podataka

NOVA CAMPING je osobne podatke radnika dužan dostaviti nadležnim službama, kao na primjer Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Poreznoj upravi te Središnjem registru osiguranika i mirovinskim društvima. U određenim slučajevima obvezni smo dostaviti ili staviti na uvid podatke u vezi sa zaposlenjem Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, primjerice radi uključenja radnika u mjere aktivne politike zapošljavanja, kao i za izdavanje dozvola za rad, ministarstvu nadležnom za poslove turizma u slučaju zapošljavanja stipendista, ministarstvu nadležnom za poslove gospodarstva i poduzetništva u slučaju korištenju potpora za ulaganja, osiguravajućim društvima, bankama i u ostalim slučajevima kada propisi to nalažu.

Određeni podaci radnika šalju se bankama ili mirovinskim fondovima u okviru isplata plaća, a podaci se mogu slati i vjerovnicima u skladu s ovršnim propisima. Podatke po potrebi šaljemo s obzirom na ugovorne obveze, primjerice školama i fakultetima u slučaju učenika na praksi.

Osobne podatke gostiju dužni smo dostaviti u nacionalni sustav evidencije gostiju – eVisitor.

Iznimno, na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, obvezni smo nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, regulatornim organima itd.) dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima.

Samo kada je to neophodno za pružanje naše usluge, osobni podaci se prosljeđuju i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke podrške, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere zaštite podataka.

Određeni osobni podatci dostavljaju se i poslovnim subjektima u svrhu pružanja specifičnih usluga kao primjerice usluge zdravstvenih pregleda radnika (ugovorena medicina rada), institucijama koje organiziraju zakonski obvezne edukacije (zaštitu na radu, higijenski minimum, toksikologija) ili revizorskim društvima kod provođenja obvezne revizije, javnim bilježnicima kada se traže ovjere, Financijskoj agenciji za potrebe ishođenja poslovnih certifikata, obveznicima javne nabave kada se NOVA CAMPING javlja na natječaje javne nabave, u svrhe dodjele i korištenja službenih kartica, službenih mobilnih uređaja ili za kupnju goriva.

Ako osobni podaci koje obrađujemo budu preneseni izvan Europske unije i Europskog gospodarskog prostora jer je to nužno kako bi se tehnički izvršila usluga koju je zatražio korisnik, tada će NOVA CAMPING poduzeti razumne mjere da osobe kojima se podaci dijele, a koje se nalaze izvan EU, poduzmu primjerene mjere zaštite navedenih podataka te da se pruži zaštita sukladno ovoj Politici zaštite osobnih podataka.

Mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za svrhu obrade i ne čuvamo ih dulje nego što je to potrebno odnosno određeno zakonskim propisima.

Prava korisnika u obradi osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnom temelju obrade osobnih podataka, uvijek možete zatražiti:

 • pristup osobnim podacima
 • ispravak osobnih podataka
 • brisanje osobnih podataka
 • ograničenje obrade osobnih podataka.

Ukoliko želite pristup osobnim podacima koje smo od Vas prikupili, potrebno je navesti sve detalje kako bi nam pomogli da se identificiraju i lociraju Vaši osobni podaci. Dostava podataka je besplatna, ali zadržavamo mogućnost naplate razumne naknade ukoliko je riječ o posebnim zahtjevima, kao na primjer više kopija, poseban format ili slično. NOVA CAMPING će na Vaš zahtjev ispraviti, ograničiti obradu ili obrisati Vaše osobne podatke, osim ukoliko je njihovo zadržavanje potrebno zbog legitimnih pravnih ili poslovnih interesa.

Ukoliko smatrate da je neko od Vaših prava povrijeđeno možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu. U Republici Hrvatskoj nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

Kontakt za zaštitu osobnih podataka

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti:

 • na adresu elektroničke pošte: privacy@aminess.com,
 • poštom na adresu: NOVA CAMPING d.o.o., Ul. Stjepana Radića 20, 23249 Povljana

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka. Skrećemo pažnju da prije postupanja po Vašem zahtjevu, možemo od Vas zatražiti više informacija kako bi utvrdili Vaš identitet, kao i dostavu potrebnih odobrenja za podnošenje zahtjeva ukoliko to radite u nečije ime.

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
Email: privacy@aminess.com
Ul. Stjepana Radića 20, 23249 Povljana

Svi zahtjevi koji nisu vezani uz zaštitu osobnih podataka, a dostavljeni su na adresu službenika za zaštitu podataka, npr. ponude kandidata za zaposlenje, upiti za rezervacije u objektima NOVA CAMPINGA i sl., bit će proslijeđeni direktno u nadležne odjele unutar NOVA CAMPINGA, bez posebnog odgovora pošiljatelju od strane službenika za zaštitu podataka.

Izmjene i dopune Politike zaštite osobnih podataka

Ova Politika primjenjuje se od 01.03.2024. godine.

Obavijest o izmjenama i dopunama Politike o zaštiti osobnih podataka biti će pravovremeno dostupna na ovoj stranici.


Želite li među prvima dobiti

Novosti & Ekskluzivne ponude?

Pretplatite se na naš newsletter
 

Garancija najbolje cijene

Samo vam Aminess pruža mogućnost rezervacije svih vrsta soba!

banner1 banner2